Tư vấn
HOTLINE
(08) 66860625

Nơi thiết kế mẫu nhà đẹp - MAUNHA.VN

Nhận Ngay Mã Giảm Giá Khi Đăng Ký Chương trình áp dụng đến hết ngày 30-11-2015

Các Ph??ng Án Tuy?n Ch?n Cu?c Thi Thi?t K? Ki?n Trúc L?n 1 Ch? ?? "PH?"

Đăng ngày : 12-06-2015

Sau th?i gian phát ??ng cu?c thi vào ngày 21/05/2015 MAUNHA.VN ?ã nh?n ???c các tác ph?m tham gia c?a các b?n sinh viên tr??ng ??i h?c ki?n trúc TP.HCM.

Và d??i ?ây là 10 tác ph?m tiêu bi?u ?ã ???c l?a ch?n. Xem và bình lu?n tr?c ti?p cho các tác ph?m T?i ?ây

Ch? ??: D??i bóng cây Xem

Ch? ??: Ph? Xem

Ch? ??: S?c Ph? Xem

Ch? ??: Sài Gòn Màu N?ng Xem

Ch? ??: Tr? v? tu?i th? Xem

Ch? ??: Nhà lõi xanh Xem

Ch? ??: The West House Xem

Ch? ??: N?i Tôi Tr? V? Xem

Ch? ??: HOUSE Xem

Ch? ??: Ki?n Trúc Môi Tr??ng Xem